Syftet är att uppnå formellt och korrekta och tillräckligt motiverade beslut. Övningarna utgår från två grundsatser i rättsordningen: att varje beslut av en myndighet ska grundas på objektivt konstaterbara sätt och att dessa ska redovisas öppet i beslutet.

Modulen innehåller omfattande powerpointserie med både instruktioner och diskussionsfrågor – att göra urval ur. I materialet finns också två skrivövningar med praktikfall för gruppdiskussion samt övning i att formulera sig när man skriver dispensbeslut (Ariel och Amanda), liksom beslutsmall med instruktioner.

Syftet är att uppnå formellt korrekta och tillräckligt motiverade beslut. Praktikfallen kan givetvis ersättas med regionala exempel.

I filmen beskriver en av Strandskyddsdelegationens miljöjurister de olika skrivövningarna, hur man kan använda sig av dem, samt varför det är viktigt att gå igenom mallarna på ett givande möte.