Kommunala beslut överklagas till länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut överklagas till mark- och miljödomstolen, vars dom i sin tur överklagas till Mark- och miljööverdomstolen.

Privatpersoner

Sökanden kan överklaga ett beslut om att neka eller upphäva dispens. Andra privatpersoner har generellt inte möjlighet att överklaga beslut. Att bara åberopa allemansrätten räcker inte.

Naturvårdsverket och kommunal nämnd

Naturvårdsverket kan överklaga länsstyrelsens beslut om dispens för att tillvarata de allmänna intressen som strandskyddet ska bevara. Även den kommunala nämnd som ska tillvarata dessa intressen (i vissa kommuner heter den miljönämnden) kan överklaga om länsstyrelsen eller mark- och miljödomstolen ändrar nämndens beslut och medger dispens.

Ideella föreningar

Även vissa ideella föreningar vars mål är att tillvarata frilufts-, naturvårds- och miljöskyddsintressen har rätt att överklaga beslut om strandskyddsdispens.

Kommunen

Kommunen kan överklaga ett beslut om dispens som har upphävts efter överklagande eller överprövning om det är kommunen som själv har sökt dispens.