Kommunen

De nya bestämmelserna i miljöbalken ger kommuner ett mer direkt ansvar för strandskyddsreglerna jämfört med tidigare. Kommunerna beslutar i många fall om dispens och har också möjlighet att upphäva strandskyddet med en bestämmelse i en detaljplan. Dessutom har kommunen tillsynsansvar för det som byggs med dispens vid strandnära områden.

Varje kommun ansvarar också för att i kommunens översiktsplan ange områden som ska täckas av LIS samt hur stor handläggningsavgiften ska vara för strandskyddsdispenser. Kommunen beslutar också om bygglov enligt plan- och bygglagen, PBL, och kan därför samordna prövningarna om dispens från strandskyddet med bygglovprövningen för de verksamheter som kräver bygglov.

Länsstyrelser

Länsstyrelsen beslutar om dispens och ansvarar för tillsyn vid fall som rör försvarsanläggningar, allmänna vägar och järnvägar, samt skyddade områden beslutade av annan instans än kommun (till exempel naturreservat och kulturminnen). Länsstyrelserna handlägger också de dispensärenden som beslutats av kommunen och överklagats. Länsstyrelsens beslut i dessa ärenden kan överklagas till mark- och miljödomstolen.

Utöver detta ska länsstyrelserna granska kommunernas alla beslut om dispens inom tre veckor och har rätt att överpröva och upphäva dem. Denna granskning av länsstyrelserna kallas ”överprövning”. Länsstyrelserna granskar även kommunernas översiktsplaner (och LIS-områden) och vägleder kommunerna i deras tillämpning av plan- och bygglagen, miljöbalken med flera lagar.

Mark- och miljödomstolen

I ett dispensärende som har beslutats av länsstyrelsen kan överklagande göras till mark- och miljödomstolen, och därifrån vidare till Mark- och miljööverdomstolen.

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket ska vägleda länsstyrelser och kommuner vid tillämpning av strandskyddsreglerna i miljöbalken. Naturvårdsverket ansvarar också för att granska de fall där länsstyrelserna beslutat att upphäva strandskyddet, samt för att följa domstolspraxis vid beslutande om strandskydd. Naturvårdsverket följer domar ifrån miljööverdomstolen och använder dessa som prejudicerande fall i sitt vägledande arbete.

Boverket

Boverket ska ge kommuner och länsstyrelser handledning kring frågor som rör tillämpningen av de nya reglerna i plan- och bygglagen samt miljöbalken. Framför allt gäller det de frågor som berör landsbygdsutveckling i strandnära lägen och upphävande av strandskydd i detaljplan.