Ansökan

Så här går det till att ansöka om dispens:

Du skickar ansökan till kommunen (eller länsstyrelsen om ansökan gäller ett område som också har ett annat skydd). Din ansökan bör innehålla:

 • Ditt eget namn, adress och telefonnummer.
 • Fastighetsbeteckning och namn på kommunen.
 • En beskrivning av vad du planerar att göra.
 • En skiss på det du planerar att göra.
 • En karta och beskrivning av området.
 • Syftet med åtgärden.
 • Det eller de särskilda skäl som motiverar dispensansökan.
 • En beskrivning av hur en dispens inte påverkar syftet med strandskyddsbestämmelserna.

Kommunen eller länsstyrelsen tar ut en avgift.

Kommunen eller länsstyrelsen beslutar om du ska få dispens eller inte och skickar beslutet till dig.

Bra att tänka på efter beslut om dispens från strandskyddet

När beslutet om dispens är fattat, betyder det inte nödvändigtvis att ärendet är klart. Beslutet kan nämligen överklagas. Om du får dispens är det därför klokt att inte påbörja något arbete innan du har förvissat dig om att beslutet inte har överklagats eller överprövats.

Kommunala beslut överklagas till länsstyrelsen och länsstyrelsens beslut överklagas till mark- och miljödomstolen.

 • Den som har sökt dispens och inte fått det kan överklaga ett beslut till länsstyrelsen inom tre veckor.
 • Länsstyrelsen ska granska kommunens beslut inom tre veckor och bestämma sig för om det ska överprövas eller inte. I den överprövningen kan dispensbeslutet komma att upphävas.
 • Naturvårdsverket kan överklaga beslut om dispens som är fattade av länsstyrelsen till mark- och miljödomstolen, för att ta tillvara de allmänna intressen som strandskyddet ska bevara.

Ideella föreningar, vars mål är att tillvarata frilufts-, naturskydds- eller miljöskyddsintressen, kan också överklaga ett beslut om strandskyddsdispens till mark- och miljödomstolen.