Under 2009-2010 trädde de nya strandskyddsreglerna i kraft. Liksom tidigare innehåller de ett generellt förbud för bebyggelse inom hundrametersgränsen från hav, insjöar och vattendrag. Förändringarna förtydliganden om vad som ska gälla för att få dispens samt vissa lättnader.

För landsbygden finns nu särskilda regler för vad som kallas Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, förkortat LIS. Syftet med LIS är att öka möjligheterna för Sveriges kommuner att satsa på landsbygdsutveckling i områden som omfattas av strandskydd. Förutsättningarna för att peka ut ett område som LIS-område är att området ”bidrar till utvecklingen av landsbygden” och är av sådant slag och av så begränsad omfattning att strandskyddets syften fortfarande tillgodoses långsiktigt.

Genom förändringarna ökades det kommunala och regionala inflytandet. Kommuner kan i det enskilda fallet besluta om att ge dispens från förbuden om det finns särskilda skäl för det. Om det är skyddad natur, till exempel naturreservat, som berörs är det däremot länsstyrelsen som beslutar om dispens.

Länsstyrelserna har ansvaret att granska kommunernas beslut om dispens. Denna granskning kallas ”överprövning” och ska inte förväxlas med ”överklagande”. Förutom att underlätta för bebyggelse på landsbygden syftade förändringarna i övrigt till en mer enhetlig och fortsatt restriktiv tillämpning av strandskyddet. Bland annat fördes de särskilda skälen in i lagtexten i syfte att uppnå en mer enhetlig tillämpning av reglerna.

Länsstyrelserna har möjlighet att i enskilda fall utvidga strandskyddsområdet till högst 300 meter från strandlinjen där detta behövs för att säkerställa strandskyddets syfte. 2009 fick länsstyrelsen i uppdrag att se över de gamla besluten och om så behövdes fatta nya beslut. Denna översyn blev klar vid årsskiftet 2014/2015.

Hemfridszon och tomtplatsavgränsning

Runt privata bostadshus sträcker sig ett område där allemansrätten inte gäller och andra inte får vistas utan tillåtelse från markägaren. Detta område kallas för hemfridszonen och kan variera med typen av byggnad, placering och terrängförhållanden. När dispens från strandskyddet ges för ett bostadshus så sker en tomtplatsavgränsning som anger hur stort markområde som får tas i anspråk som tomt.

Hemfridszonen kan dock i praktiken vara större än tomtplatsavgränsningen eftersom Naturvårdsverkets rekommendationer för utnyttjandet av allemansrätten är att inte störa eller förstöra, oavsett hur långt bort man är ifrån boende.