Beslutsmall strandskyddsdispens

Strandskyddsdelegationen har tagit fram denna beslutsmall som en del i arbetet med att uppnå en enhetlig rättstillämpning i landet, d.v.s. lika bedömningar där förutsättningarna är lika. Syftet är att bidra till att beslut utformas på ett sådant sätt att de formella kraven är uppfyllda, att beslutet är entydigt och att en tillräcklig motivering av beslutet är redovisad.

Gör så här

1. Skriv först ut dokumentet Beslutsmall med hjälptexter och exempel att använda som kunskapskälla. Det innehåller hjälp med lagens formaliakrav, exempel, skrivtips och alternativa formuleringar för t.ex. avslag, avvisning och tidsbegränsning av dispens.

2. I dokumentet Exempel beslutsmall, har vi använt mallen för ett fiktivt ärende.

3. Dokumentet Beslutsmall att skriva i är rensat från hjälptexter och denna använder du för att skriva i för ett verkligt ärende.

Användartips

  • I kursiv stil och i fotnötter finns instruktioner och förklaringar. Dessa tas förstås bort när du använder mallen för att skriva ett beslut.
  • Bakom tecknet / finns alternativa formuleringsförslag.
  • [I klamrar finns utrymme för att fylla i specifika uppgifter.]
  • Markera fliken för att radera hjälptext:

mallÖvriga mallar

Strandskyddsdelegationen har också tagit fram ytterligare två mallar: en för rättidsprövning och en för kommunikation.

Om mallsamlingen

Mallar för att skriva, inte bedöma

Mallarna innehåller förslag till formuleringar men är inte tänkt att användas som hjälpmedel för vilken utgång ett ärende ska få. Varje situation är unik. Mallarna kan aldrig ersätta dina bedömningar i det enskilda fallet. Lägg mest kraft på beslutsmeningarna och motiveringen.

Utöka mallsamlingen

Den här mallsamlingen skulle kunna kompletteras med ytterligare mallar. Om du i din hemorganisation använder en mall som du anser är bra och som du vill dela med dig av: Skicka gärna in den till oss så ska vi se om vi kan utgå ifrån den och komplettera mallsamlingen.

Kvalitetsgranskning

Mallssamlingen har tagits fram och kvalitetsgranskats av Strandskyddsdelegationens kansli samt arbetsgrupperna Tillämpning (ur ett användarperspektiv) och Öppna Data (ur ett digitaliseringsperspektiv). Du kan läsa mer om arbetsgrupperna och vilka organisationer som deltar i dessa här.

Ladda ner mallarna här

Beslutsmall

Beslutsmall med hjälptexter och exempel

Beslutsmall att skriva i

Exempel mallanvändning

Övriga mallar

Rättidsprövning

Kommunicering