På den här sidan hitta du samlad rättslig information om gällande strandskyddsregler. Vi har även samlat äldre dokument som du kan ha nytta av i ditt arbete.

Regeringens propositioner och skrivelser

De nya strandskyddsreglerna beskrivs i propositioner som lades fram till Riksdagen 2009 och 2010:

Proposition 2008/09:119 Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden (Miljödepartementet)

Proposition 2010/11:64 Två strandskyddsfrågor (Miljödepartementet)

I juni 2014 bifölls av riksdagen en proposition om ytterligare ändringar vad gäller mindre sjöar och vattendrag som börja att gälla från 1/9 2014.

Proposition 2013/14:214 Strandskydd vid små sjöar och vattendrag

Andra relevanta propositioner:

Proposition 2009/10:238 Framtidens friluftsliv

Proposition 2009/10:80 En reformerad grundlag

Proposition 2005/06:182 Miljöbalkens sanktionssystem, m.m.

Proposition 2004/05:65 Århuskonventionen

Proposition 1997/98:45 Miljöbalk

Proposition 1997/98:45D2 Miljöbalk

Proposition 1997/98:45D3 Miljöbalk

Proposition 1997/98:45D4 Miljöbalk

Proposition 1997/98:45D5 Miljöbalk

Proposition 1994/95:10 Miljöbalk

Proposition 1993/94:229 Strandskydd

Proposition 1993/94:117 Inkorporering av Europakonventionen och andra fri- och rättighetsfrågor

Proposition 1974:166 Kungl. Maj:ts proposition med förslag till ändringar i naturvårdslagen (1964:822) och skogsvårdslagen (1948:237), m.m.

Proposition 1952:187 (ej tillgänglig på riksdagen.se)

Proposition 1950:223 (ej tillgänglig på riksdagen.se)

Miljöbalken

Miljöbalken (1998: 808)

7 kap. 13 - 18 h§ i miljöbalken rörande strandskydd

Plan- och bygglagen

Plan- och bygglagen

4 kap. 17§ i Plan- och bygglagen rörande strandskydd (2010:900)

Rättsfall

Via länken nedan hänvisas du till Mark- och miljööverdomstolens samlade avgöranden med start från och med den 1 juni 2012.

Mark- och miljööverdomstolens samlade avgöranden

Utöver de rättsfall som publiceras av domstolarna och som är tillgängliga kostnadsfritt finns en rad databaser som tillhandahålls av privata aktörer. Dessa databaser har väl utvecklade sökmotorer. Urvalet av rättsfall och annan information skiljer sig något mellan de olika aktörerna. Kontrollera om din arbetsgivare eller ditt bibliotek redan har avtal med någon av aktörerna.