Strandskyddsdelegationen närmar sig mållinjen. Men än finns tid – och den ska nyttjas väl! Också de sista månaderna arbetar utredningen för högtryck med att ge stöd till de handläggare, experter och beslutsfattare som ansvarar för att tillämpa strandskyddsreglerna. Vi tar dessa dagar fram de sista delarna till delegationens digitala kunskapsportal och vi finns på plats runt om i landet hos länsstyrelser och kommuner som vill diskutera strandskyddsregler och stärka sin kompetens. Det är ett arbete som ger energi och ständigt nya insikter om vad som fungerar bra och mindre bra i frågan om strandskyddsreglerna och dess tillämpning.

Delegationen har ett främjande uppdrag: utredningen utgör en nationell arena för samverkan kring stöd till och kunskap om tillämpning av strandskyddsreglerna. Redan nu kan vi konstatera att det finns anledning att vara stolta över det gedigna arbete som myndigheter, kommuner och många andra aktörer gjort tillsammans på denna arena. När vi den 17 december lämnar vårt betänkande till regeringen kommer vi att föreslå hur denna investering tas om hand – hur ska Strandskyddsdelegationens digitala portal fortsatt förvaltas och hur kan tillämpningen även i framtiden stärkas genom en satsning på samverkan: nationellt, regionalt och lokalt?

Det har varit angeläget för Strandskyddsdelegationen att vara närvarande på många orter och skaffa sig en bild av förutsättningarna för strandskyddsreglernas tillämpning i hela landet. Utredningen har besökt varje län vid ett eller flera tillfällen och vi har haft goda möjligheter att skaffa oss en uppfattning om hur förhållanden skiljer sig åt mellan norr och söder, från inland till kust. Det finns av goda skäl ingen entydig begreppsdefinition av landsbygd eller landsbygdsutveckling och vi kan konstatera att reglerna behöver tillämpas utifrån en ambition om en ändamålsenlig differentiering.

Fram till nu har skribenter med värdefulla erfarenheter i denna bloggstafett gett exempel på perspektiv, möjligheter och målkonflikter som kan uppstå i samband med strandskyddet och tillämpningen av strandskyddsreglerna. När vi nu beger oss in på slutsträckan lämnas bloggstafetten vidare till regionala och lokala företrädare som kan belysa hur tillämpningen kan stärkas genom samarbeten på plats och därmed utgå från de förutsättningar som skiljer sig åt över landet.

Landshövding Kristina Alsér och regiondirektör Martin Myrskog ger utifrån sitt samarbete i Kronobergs län svar på frågan:

Hur kan region och länsstyrelse tillsammans stödja kommunerna i tillämpningen av strandskyddsreglerna?