Strandskyddsarbete framställs ofta som konfliktfyllt. Stad och land ställs emot vartannat. I debatten hörs att strandskyddet ska stärkas i högexploaterade regioner – som Stockholm – och kan lättas på i glesbygden. Diskussionen lokalt fastnar lätt i samma retorik. Men låt inte samtalet stanna där. Våga gå djupare, ner under ytan. Förenkla inte, fördumma inte frågeställningen. Det är inte vid avlägsna gölar folk vill bo. Det är vid de stora fina badsjöarna, det är i närheten av tätorter där jobben finns, det är på landsbygden i de levande byarna.
Börja med att diskutera en gemensam nulägesbild. En vägledning finns i Gröna Kronoberg, vår regionala utvecklingsstrategi. Där finns en beskrivning av hur länet ser ut och utvecklas. Titta även på de LIS-planer som tagits fram. Kronobergs län har 2013-2014 genomfört ett LIS-projekt ”Planeringsinsatser för LIS” (meddelande 2014:15). Projektet syftade till att skapa en samsyn i länet kring begreppen landsbygd och landsbygdsutveckling, klargöra förutsättningar för LIS i länet, klargöra vad som krävs vid utpekande av ett LIS-område samt skapa planeringsunderlag att använda vid framtida LIS-planering.

En av projektets slutsatser blev att det behövs stöd för hur landsbygdsutveckling bör ske, till exempel i lokala och regionala landsbygdsprogram och regionala utvecklingsstrategier. Med all den kunskap som finns om länet på Länsstyrelsen, Regionen och kommunerna går det att ta fram underlag om vilka platser som är ”hot-spots”. En erfaren strandskyddshandläggare/planerare kan säkert gissa sig till dem – var har vi fina badställen, promenadvänlig natur, goda kommunikationer till service, jobb i närheten och skola för barnen – det är där man vill bo, leka, fiska, bada, eller promenera. Lyft sedan blicken och våga prata landskap. Biologiska värdekärnor, urbana miljöer och levande landsbygd.
Grunden till det goda samtalet är när alla har samma plattform att utgå ifrån. Länsstyrelsen i Kronoberg försöker skapa den plattformen genom en aktiv dialog i strategiska samtal, ett arbetssätt där kunskap och kompetens inom det offentliga och näringslivet kopplas ihop. Genom inspiration, samtal och workshops utvecklas ett unikt samarbete för regionens utveckling i både angelägna och utmanande frågor. Samtalens viktigaste bitar handlar om att skapa förståelse för olika roller, försöka skapa samsyn och ur samtalen bestämma hur vi går vidare med lösningar som alla parter är betjänta av. Som regionala aktörer kan vi erbjuda en arena där blickarna lyfts. Vilken är målbilden? Ytterst finns de nationella miljömålen: levade sjöar och vattendrag, en god bebyggd miljö. Med klimatfrågorna kommer ytterligare dimensioner.

Vi tycker inte alltid lika och ska inte heller göra det, vi har olika uppdrag. Men vi har goda kunskaper om förutsättningarna. Genom att vara en kunskapsgarant och samhandla, kan Länsstyrelsen och Regionen stötta kommunerna. I Kronobergs län gör vi det bland annat genom länsstyrelsens tillsynsvägledning och rådgivning samt via Miljö- och byggsamverkan, som samordnas av Region Kronoberg. Det är en arena för erfarenhetsutbyte, utbildningar för både handläggare på miljö/byggkontor och politiker. Vi har tillsammans erbjudit en utbildningsdag och inför 2016 har Miljö- och byggsamverkan planerat att starta upp ett nätverk om naturvård och strandskydd. Där kommer frågor som rör tillämpningen av regler, arbetssätt vid handläggning, hur man jobbar med kartmaterial och samarbeten mellan miljö/bygg att diskuteras.

Strandskyddet är redan i sin konstruktion tudelat, det syftar både till att skydda allmänhetens friluftsliv och skydda ett rikt växt- och djurliv. Det är inte lätt, det är de mest attraktiva områdena i länet som ska förvaltas för framtiden samtidigt som vi ska kunna leva i dem och av dem här och nu. Endast via ett genomgripande samarbete kan strändernas värden (ekonomiska, sociala och biologiska) säkras för framtiden. Genom att samhandla och få upp de svåra frågorna på bordet kan olikheterna bli en tillgång.

Kristina Alsér, landshövding Kronobergs län
Martin Myrskog, regiondirektör Region Kronoberg