Oscar Alarik, Jurist, Naturskyddsföreningen, har ställt följande stafettfråga till SKL:

Hur vill ni komma tillrätta med att så många kommunala strandskyddsbeslut är felaktiga? Kan ni tänka er ett differentierat strandskydd, på så vis att det blir lättare att få undantag i glesbygd – samtidigt som skyddet förstärks i områden med högt exploateringstryck?

 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är medvetna om att det funnits kommuner som fattat felaktiga beslut. De flesta av dessa felaktiga beslut har berott på oklarheter om hur den nya lagstiftningen skulle tillämpas och är många gånger formella fel. Av målen som prövades av Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) var den vanligaste orsaken just formella fel. Den näst vanligaste orsaken till överprövning var åtgärder som inte omfattas av strandskyddsreglernas förbud.

Idag vittnar de flesta länsstyrelser om att antalet hävda strandskyddsdispenser minskar i takt med att erfarenheten av lagstiftningen har ökat hos både kommuner och länsstyrelser. Tillsynsvägledning och dialog för förståelse av lagstiftningen har ökat.

SKL har länge arbetat för att det generella strandskyddet ska nyanseras bland annat genom att små vattendrag och diken med lågt skyddsvärde ska undantas från det generella strandskyddet. SKL anser att utgångspunkten måste vara att strandskyddsregler i grunden ska vara lika. Resultaten kommer i praktiken att bli olika eftersom det ser olika ut i landet

Länsstyrelserna arbetar sedan ett par år tillbaka med ett regeringsuppdrag om utvidgade strandskydd från 100 till 300 meter. Uppdraget handlade om att förtydliga skälen för de utökningar som gjorts tidigare och att, vid behov, föreslå nya områden där skyddet ska utökas.

Från hela Sverige får vi nu oroande rapporter avseende förslag till utökat strandskydd. Många kommuner vittnar om att besluten inte är genomarbetade och att många beslut saknar såväl motiveringar som beskrivningar. Resultatet har blivit ett slags generellt utökat strandskydd ”för säkerhets skull”, utan hänsyn till vare sig kommunal planering eller att det blir stora inskränkningar för den enskilda fastighetsägaren.

SKL har skickat en hemställan till regeringen där vi anser att föreslagna utvidgningar på strandskydd över 100 meter som saknar tydlig motivering för att säkerställa strandskyddets syften ska upphävas och återgår till ett generellt strandskydd om 100 meter. Läs hemställan här

Tillsammans med andra aktörer har vi även skrivit en debattartikel om utvidgningarna. Läs debattartikel här

Vår fråga:

Den nya lagstiftningen innebar en skärpning av kravet för att få utvidga ett strandskyddsområde. Det förtydligas att en utvidgning av strandskyddsområdet till högst 300 meter bara får ske i det enskilda fallet. Det är inte tillåtet att utvidga strandskyddsområden genom generella föreskrifter, ändå är det precis det som skett. Vem tar ansvar för översyn av dessa omotiverade utvidgningar som inte har grund i lagstiftningen?

Ann-Sofie Eriksson, sektionschef, Avdelningen tillväxt och samhällsbyggnad på SKL

Nästa blogginlägg kommer skrivas av Strandskyddsdelegationens ordförande Lärke Johns.