Naturvårdsverkets och Boverkets rapporter

Naturvårdsverket har gjort en analys av resultatet av länsstyrelsernas översyn av det utvidgade strandskyddet. Bland annat har Naturvårdsverket redovisat arealerna utvidgat strandskydd. Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida eller ladda ner rapporten nedan.

Återrapportering utvidgat strandskydd 20150601

Naturvårdsverkets konsekvensbedömning av borttagandet av strandskyddet vid små sjöar och vattendrag

Strandskydd för små sjöar och vattendrag

Naturvårdsverket och Boverket har utrett den nya strandskyddslagstiftningen

Utvärdering och översyn av de nya strandskyddsreglerna

I samband med framtagandet av rapporten har fyra underlagsrapporter tagits fram, tre av konsulter och en av Naturvårdsverket

Utvärdering och analys av de nya strandskyddsreglerna – sammanställning och jämförande analys av genomförda enkäter till länsstyrelser och kommuner; SWECO

Översyn av tillämpningen av strandskyddslagstiftningen, WSP

Konsekvensanalys gällande lättnader i strandskyddet i lågt exploaterade områden för mindre sjöar och vattendrag – Fördjupning, WSP

Nya roller i strandskyddet. En utvärdering utifrån kommunens och länsstyrelsens erfarenheter av förändringarna i strandskyddsbestämmelserna 2009-2010. Naturvårdsverket

Naturvårdsverket har sammanställt statistik för 2013 över kommunernas och länsstyrelsernas beslut om dispens från strandskyddet.

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013

Till rapporten hör även två bilagor:

Bilaga 1 Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2013 per kommun

Bilaga 2 Kommunernas strandskyddsbeslut 2013 per kommun

Även år 2002 gjorde Naturvårdsverket en kartläggning:

Kartläggning m.m. av strandskyddsbestämmelserna

 

Länsstyrelsernas rapporter

Exploatering i kustzonen 2013 – jämförande statistik på läns- och kommunnivå

Uppföljning av kommunernas strandskyddstillsyn i Västra Götalands län