På den här sidan kan du läsa om de grupper som stödjer Strandskyddsdelegationens arbete.

Expertgrupp

Strandskyddsdelegationens expertgrupp består av sju experter som bistår delegationen med expertkompetens inom frågor som rör strandskyddsreglerna. Bland annat hjälper de Strandskyddsdelegationen att koordinera arbetet gentemot andra initiativ som tas och pågår inom området.

Följande personer medverkar i Strandskyddsdelegationens expertgrupp:

Johan Andersson, Departementssekreterare, Näringsdepartementet

Ann-Sofie Eriksson, Sektionschef, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Lena Johansson, Biträdande Chefsjurist, Länsstyrelsen i Stockholm

Ludvig Lundgren, Departementssekreterare, Näringsdepartementet

Roger Petterson, Ämnesråd, Finansdepartementet

Linnea Rosenlöf, Departementssekreterare, Miljödepartementet

Arbetsgrupper

Strandskyddsdelegationen har genom sitt inledande arbete identifierat fyra nyckelområden som kan ses som särskilt centrala för en ändamålsenlig tillämpning av strandskyddsreglerna. Delegationen har därför beslutat att tillsätta fyra arbetsgrupper. Arbetsgrupperna fokuserar på var sitt identifierat nyckelområde och ska genom sitt arbete ta fram förslag till kompetensstöd, rekommendationer, verktyg och andra insatser för att stödja kompetensinsatsen och tillämpningen av strandskyddsreglerna. Nedan kan du läsa mer om de fyra arbetsgruppernas uppdrag.

I arbetsgrupperna ingår representanter från:

  • Naturvårdsverket, Boverket, Havs- och Vattenmyndigheten, Region Jämtland, SKL, Lantmäteriet, Fyrbodals kommunförbund, Tillväxtverket, Västra Götalandsregionen, Jordbruksverket, SMHI.
  • Kommuner: Vaxholm, Storuman, Malung-Sälen, Skellefteå, Norrtälje, Örnsköldsvik, Sundsvall.
  • Länsstyrelser: Länsstyrelsen i Västra Götaland, Länsstyrelsen i Västernorrland, Länsstyrelsen Gotland.

Arbetsgrupp Tillämpning

Arbetsgruppen ska fokusera på tillämpningen av strandskyddsreglerna på lokal, regional och nationell nivå. Gruppen ska sammanställa och analysera kunskap om tillämpningen av strandskyddsreglerna och hur denna organiseras. Gruppen ska därefter ta fram förslag på kompetenshöjande insatser inom området.

Arbetsgrupp Tillsyn

Arbetsgruppen ska fokusera på kommunernas, länsstyrelsernas och Naturvårdsverkets tillsyn av strandskyddsreglernas tillämpning och efterlevnad. Gruppen ska ta fram förslag till insatser för att stärka tillsynskompetens och organisation av tillsyn.

Arbetsgrupp Tillväxt

Arbetsgruppen ska fokusera på kunskap, strategier och utformning av planering för att skapa tillväxt på landsbygden genom nyttjande av attraktiva miljöer i strandnära lägen. Särskilt ska möjligheten till boende i strandnära lägen beaktas. Gruppens insatser ska bland annat komplettera Boverkets kommande vägledning samt monetära insatser för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS.

Arbetsgrupp Öppna Data

Arbetsgruppen ska fokusera på att tillgängliggöra digital data, kunskap och samverka inom befintliga strategier för att på ett effektivt sätt kunna tillämpa strandskyddsreglerna och planera för areal i strandnära lägen.