Naturvårdsverket har sammanställt statistik för 2013 över bland annat kommunernas och länsstyrelsernas beslut om dispens från strandskyddet.

Du kan ta del av Naturvårdsverkets rapport här

Du kan även ta del av tidigare års rapporter via Naturvårdsverkets hemsida

Länsstyrelsen fattar beslut om strandskyddsdispenser i områden som skyddas enligt kapitel 7 i miljöbalken, till exempel inom nationalparker och naturreservat. Länsstyrelsen fattar även dispensbeslut om det gäller vägar, järnvägar och försvarsanläggningar.

Under 2013 har länsstyrelserna fattat 441 beslut om medgivande eller avslag till dispens från strandskyddet. I ett beslut kan en eller flera åtgärder ha medgivits eller avslagits. Sammanställningen visar att 565 åtgärder medgivits och 79 åtgärder har avslagits. Det vanligaste angivna skälet för dispens är att området redan tagits i anspråk (208 åtgärder) samt att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området (203 åtgärder).

Kommunerna fattar beslut om dispens i de allra flesta fall, undantaget då länsstyrelserna har beslutanderätten.

Under 2013 har kommunerna fattat beslut om 4044 dispenser från strandskyddet. I en dispens kan en eller flera åtgärder ha medgivits eller avslagits. Sammanställningen visar att 5033 åtgärder medgivits. Den vanligaste åtgärden som fått dispens är byggande av komplementbyggnad/tillbyggnad (1580 åtgärder). Det vanligast angivna särskilda skälet för dispens är att området redan tagits i anspråk (2961 åtgärder).

Länsstyrelsen kan överpröva och upphäva kommunernas beslut om strandskyddsdispens.

Sammanställningen visar att länsstyrelserna överprövat sammanlagt 438 (11 procent) av kommunernas beslut om dispens och upphävt 298 (6 procent) av de åtgärder som kommunerna medgivit i beslut om dispens.

Till rapporten hör även två bilagor:

Bilaga 1 Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2013 per kommun

Bilaga 2 Kommunernas strandskyddsbeslut 2013 per kommun