Den 4 april föreslår regeringen i en proposition ökade möjligheter att upphäva strandskyddet vid små sjöar, på omkring en hektar eller mindre, och vid vattendrag med en bredd på omkring två meter eller mindre. Länsstyrelsen ska enligt propositionen få möjlighet att upphäva strandskyddet för dessa områden om området i fråga har liten betydelse för strandskyddets syften.

Regeringen ser detta som ett steg för att uppnå ett mer ändamålsenligt strandskydd samt ökad acceptans och förståelse för regelverket. Eftersom små sjöar och vattendrag ofta kan utgöra viktiga livsmiljöer för djur och väster, ska dock länsstyrelserna i varje enskilt fall noggrant utreda om förutsättningarna för ett upphävande är uppfyllda.

Ladda ned

Regeringens proposition 2013/14:214 Strandskyddet vid små sjöar och vattendrag