Den 18 juni röstade riksdagen igenom en regeländring som innebär att länsstyrelserna från och med den 1 september 2014 får ökade möjligheter att upphäva strandskyddet vid små sjöar och vattendrag. Som liten sjö räknas sjöar på omkring en hektar eller mindre och som litet vattendrag räknas sådana med en bredd på omkring två meter eller mindre.

Länsstyrelsen får från september möjlighet att upphäva strandskyddet för dessa områden om de har liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften, det vill säga att värna allmänhetens tillgång till stränderna och biologisk mångfald. (För andra typer av områden gäller kravet att de helt saknar sådan betydelse.) Länsstyrelsens prövning av om och i vilken utsträckning ett upphävande kan komma i fråga kan göras såväl på eget initiativ från länsstyrelsen som på begäran av en extern sökande.

Reformen är tänkt som ett steg för att uppnå ett mer ändamålsenligt strandskydd samt ökad acceptans och förståelse för regelverket. Eftersom små sjöar och vattendrag ofta kan utgöra viktiga livsmiljöer för djur och växter, ska dock länsstyrelserna i varje enskilt fall noggrant utreda om förutsättningarna för ett upphävande är uppfyllda.