Den 16 april har regeringen beslutat att ge Naturvårdsverket i uppdrag att föreslå hur strandskyddsreglerna skulle kunna inskränkas till att som en huvudregel inte omfatta små sjöar och vattendrag. Naturvårdsverket ska även föreslå en tydligare och mer ändamålsenlig ordning för strandskyddet i och vid artificiella sjöar och vattendrag.

Naturvårdsverket ska inom ramen för uppdraget ta fram de författningsförslag som uppdraget föranleder och föreslå vilka insatser från myndigheter eller kommuner som skulle krävas för att genomföra reformen. Vidare ska Naturvårdsverket även redovisa konsekvenserna av förslagen.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 1 november 2014.

Ladda ned

Naturvårdsverkets uppdrag beträffande strandskyddet vid små sjöar och vattendrag