I ett avgörande den 9 maj 2014 (mål M 9186-13) upprepar Mark- och miljööverdomstolen de skäl som angavs i det refererade rättsfallet MÖD 2013:37 om tillämpning av proportionalitetsprincipen i ärenden om dispens från strandskyddet. Fallet rörde dispens för en brygga i ett område som inte bedömdes vara taget i anspråk. Det särskilda skälet att en brygga för sin funktion måste ligga vid vattnet ansågs inte heller tillämpligt. Länsstyrelsen hade klagat på mark och miljödomstolens dom att meddela dispens. MÖD biföll överklagandet och fastställde länsstyrelsens beslut.

Proportionalitetsprincipen innebär att en inskränkning i en enskilds rätt (i det aktuella fallet markägarens rätt att bebygga sin fastighet) inte får gå längre än vad som krävs för att syftet med strandskyddet ska tillgodoses. MÖD angav först att det för dispens krävs dels särskilda skäl och dels att åtgärden som man vill vidta är förenlig med strandskyddets syften. Sedan angav domstolen att det är vid prövningen av om det finns ett särskilt skäl som intresseavvägningen enligt proportionalitetsprincipen ska göras och att proportionalitetsprincipen inte medför någon möjlighet att meddela dispens med beaktande av andra omständigheter än de som anges i bestämmelserna om de särskida skälen.