Den 1 september träder de nya reglerna för strandskyddet vid små sjöar och vattendrag i kraft. Utöver den webbsändning på liknande tema som vi har tagit fram har vi bett Olof Ekström, miljöjurist på Naturvårdsverket, svara på några frågor om lagändringen.

 

Förändras processen i och med att man från den 1 september kan ansöka om upphävande av strandskyddet i områden vid små sjöar och vattendrag som har liten betydelse för strandskyddets syften?

– Nej, egentligen är det ytterligare en variant på tidigare regler. I samma lagparagraf finns redan en möjlighet för länsstyrelsen att upphäva strandskyddet i områden som uppenbart saknar betydelse för strandskyddets syften. Det som ändras nu är att det för små sjöar och vattendrag räcker med att ett område har liten betydelse för strandskyddets syften för att det ska gå att upphäva skyddet. Men det blir samma process som tidigare: en kommun eller fastighetsägare ansöker om upphävande och länsstyrelsen beslutar om ansökan ska beviljas. Länsstyrelsen kan också ta egna initiativ till upphävande i ett område.

 

Vilken roll har Naturvårdsverket?

– Vår roll blir som för strandskyddet generellt att vägleda myndigheterna och försöka få tillämpningen att bli enhetlig i hela landet. Vi har också rätt att överklaga beslut om upphävande som tas av länsstyrelsen, men detta måste i så fall ske inom tre veckor.

 

Vad innebär då att ett område har ”liten betydelse” för strandskyddets syften?

– Här finns en del vägledning i regeringens proposition. Det talas om att det ska vara fråga om sådana områden där det i dag måste anses vara omotiverat med strandskydd. Detta innebär bland annat att det inte ska finnas några betydande naturvärden och att området i fråga inte ska ha något betydande värde för det rörliga friluftslivet. Här måste länsstyrelsen göra en bedömning av vilket värde ett område har för dessa syften. Man får ta vägledning av vad man vet om området eller göra nya undersökningar och dokumentera växt- och djurliv samt betydelse för friluftslivet. I praktiken blir det troligen viktigt även för den som ansöker att ha med någon form av underlag kring detta. I viss mån kommer gränsdragningar nog att visa sig i praxis.

 

Hur noga är det med måtten som anges i lagen, det vill säga max omkring en hektar för sjöar och max omkring 2 meters bredd för vattendrag?

– Det är de måtten man ska hålla sig till, men det är klart att det alltid blir en bedömning. I princip är det normalt medelvattenstånd man ska utgå ifrån, men det kan bli mer komplicerat då ett vattendrag varierar kraftigt med årstiderna. I sådana fall kanske man inte ska räkna med de mest extrema värdena. Något slags avvägning av vad som är normalt får då göras. Från Naturvårdsverkets sida har vi också dragit slutsatsen att vattendraget ska bedömmas i sin helhet, det räcker inte att det är väldigt smalt på ett ställe. Däremot är det kanske inte alltid så enkelt att avgöra var ett vattendrag börjar och slutar, till exempel när det gäller biflöden. Det kräver också en bedömning.

 

Kommer länsstyrelsen att kunna upphäva skyddet delvis eller är det allt eller inget som gäller?

– Det är viktigt att understryka att det blir en tvåstegsbedömning. Först måste länsstyrelsen ta ställning till om sjön eller vattendraget är litet i lagens mening. Om till exempel ett vattendrag är bredare än två meter på vissa ställen så faller ansökan på det. Sedan görs bedömningen om området har liten betydelse för strandskyddets syften. Här kan länsstyrelsen dra olika slutsatser om olika delområden, så att skyddet hävs för vissa delar och bibehålls för andra. Man kan också tänka sig att strandskyddet behålls till viss del, till exempel i en 50-meterszon från vattendraget eller sjön. Den flexibiliteten medges av lagen.

 

Om jag tidigare har fått avslag på en ansökan om dispens från strandskyddet, är det då någon idé att nu ansöka om upphävande?

– Det kan vara det eftersom förutsättningarna ser lite olika ut. Din chans att få strandskyddet upphävt beror då lite på varför du har fått avslag, men det blir inte exakt samma bedömning. Det är i så fall till länsstyrelsen du ska lämna din ansökan. Som sagt är det bra att ha med underlag som stödjer att området har liten betydelse för strandskyddets syften att värna friluftsliv samt djur- och växtliv. Fast det är förstås alltid länsstyrelsens ansvar att ärendet utreds ordentligt.

 

Är det sedan bara att sätta igång att bygga om länsstyrelsen beslutar att upphäva strandskyddet?

– Nej, dels måste man fortfarande ansöka om bygglov, ifall detta behövs för det man vill göra. Sedan är det viktigt att invänta eventuella överklaganden och att dessa behandlas klart innan man sätter spaden i marken. Sådana kan inom en viss tidsfrist komma från myndigheter som oss, men även från en del naturskyddsorganisationer. Viktigt att tänka på är också att reglerna om fri passage ska tillämpas även när strandskyddet hävs enligt de nya reglerna.

Webbsändning om ändrade regler

Den inspelade webbsändningen finns på:

www.strandskyddsdelegationen.se/1-sep