I lagrådsremissen presenterad den 13 mars föreslås ändringar i miljöbalken samt en följdändring i plan- och bygglagen (2010:900). Syftet med förslaget är att öka förståelsen och acceptansen för strandskyddet. Vidare syftar förslaget till att förbättra möjligheterna till bebyggelse och andra åtgärder i strandnära områden som angränsar till små sjöar och vattendrag.

I lagrådsremissen föreslås att länsstyrelsen ska få möjlighet att upphäva strandskyddet vid små sjöar och vattendrag, om det område som upphävandet avser har liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2014.

Läs lagrådsremissen i sin helhet här