Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att återrapportera och göra en analys av resultatet av länsstyrelsernas översyn av det utvidgade strandskyddet. Av denna redovisning ska bland annat den totala arealen utvidgat strandskydd i landet och respektive län före och efter översynen framgå. Redovisningen ska lämnas till Miljö- och energidepartementet senast den 1 juni 2015.

Läs mer i Naturvårdsverkets regleringsbrev