Länsstyrelserna har tagit fram rapporten Exploatering i kustzonen 2013 – jämförande statistik på läns- och kommunnivå, som beskriver exploateringen i Sveriges kustzoner. Arbetet har finansierats av Naturvårdsverkets miljöövervakningsmedel och är ett så kallat gemensamt delprogram som syftar till att samordna miljöövervakningen. Länsstyrelserna från samtliga kustlän har deltagit i arbetet.

Du kan ta del av rapporten här