En viktig uppgift för Strandskyddsdelegationens arbetsgrupp Tillväxt är att sammanställa och sprida goda exempel på planering i strandnära läge, där man har lyckats åstadkomma tillväxtfrämjande resultat samtidigt som syftena med strandskyddet uppfylls. Vi efterlyser nu förslag till sådana exempel från alla er ute i landet.

Genom att arbeta med framgångsexempel hämtade från verkligheten vill vi sprida erfarenheter av och lärdomar om hur tillväxt kan kopplas till olika former av utveckling i strandnära lägen, inte minst på landsbygden. Det kan sedan inspirera andra att både följa i exemplens fotspår och att bidra med nya innovationer. Att på ett lättillgängligt sätt presentera positiva förebilder har potential att skapa nytänkande och bidrar till en resurssnål erfarenhetsöverföring.

God balans

De goda exemplen kan vara av skiftande karaktär. Framför allt är vi intresserade av sådana exempel som balanserar utnyttjande och bevarande på ett bra sätt. Till exempel kan man ha använt stränderna som en tillgång för att dra folk till bygden. Det behöver inte nödvändigtvis handla om att man har byggt bostäder, utan kan också vara att man skapat en attraktion av annat slag. I till exempel Örebro omvandlades ett område med soptippar, industrier och militära övningsfält till naturreservatet Oset och Rynningeviken, med gång- och cykelväg utmed Hjälmarens strand

Exemplen kan också ha olika omfattning och det kan vara så att det finns någon viss aspekt som är positiv. Inget är ju perfekt och allting behöver inte vara fantastiskt med det förslag till gott exempel som du kommer in med. Även mer vardagliga erfarenheter och goda arbetsmetoder kan vara värda att lyfta upp om det stödjer våra syften.

Hör av dig

Skicka alltså in ditt förslag till gott exempel till oss. Det räcker med en ytterst kortfattad beskrivning, gärna enligt följande uppställning:

1. Rubrik som sammanfattar vad som är bra med exemplet.

2. Kort beskrivning av exemplet.

3. Sammanfattning av de positiva effekterna vad gäller såväl tillväxt som strandskyddets syften.

4. Ta gärna upp även de eventuella nackdelar det genomförda kan ha haft och för vem.

5. Beskrivning av eventuella hinder på vägen och hur dessa har övervunnits.

6. Sammanfatta de metoderfarenheter som ni har haft och de slutsatser ni drar av dem.

Du ska skicka beskrivningen till Johanna Ersborg på johanna.ersborg@regeringskansliet.se, eller så kan du muntligt berätta om ditt förslag på gott exempel via telefon 070-653 16 05.

Du får även gärna vända dig till Johanna Ersborg om du har några frågor du vill ha svar på.