9 Tomtplatsavgränsning

Bedöm i hur stor utsträckning mark ska få användas som tomt eller i övrigt för det avsedda ändamålet! Tomtplatsen bör ritas ut på en karta som bifogas dispensbeslutet.

Beslutet ska innehålla en tomtplatsavgränsning om det gäller en sådan byggnad som genererar en hemfridszon. Om det är fråga om en annan anläggning eller anordning ska man istället ange i vilken utsträckning mark får tas i anspråk för ändamålet.

Tänk på att:

Gränsdragningen för tomtplatsen hänger nära samman med säkerställandet av en fri passage mot strandlinjen.

Efter en dispens kan det bli aktuellt att bilda en ny fastighet (avstyckning). I samband med avstyckningen kommer tomtplatsavgränsningen i dispensbeslutet att ligga till grund för utformningen av den nybildade fastigheten. Därför bör den mark som får användas som tomt också ges en lämplig utformning i fastighetsbildningslagens mening.