7 Strandskyddets syften

Är en dispens förenligt med strandskyddets syfte att långsiktigt:

1. trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och

2. bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten?

Observera att åtgärden måste vara förenlig med strandskyddets båda syften. Strider åtgärden mot ett av syftena ska dispensansökan avslås.