3 Omfattas sökt åtgärd av förbud?

Det är endast de åtgärder som räknas upp i 7 kap. 15 § MB som är förbjudna inom strandskyddat område. Du måste därför ta ställning till om det dispensansökan avser är förbjudet enligt den bestämmelsen.

Gäller dispensen någon av följande åtgärder?

  • Uppföra nya byggnader.
  • Ändra en byggnad (t.ex. ombyggnad) om ändringen hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt.
  • Ändra användningen av en byggnad om ändringen hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt.
  • Utföra andra anläggningar eller anordningar (t.ex. brygga eller pir), om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt.
  • Grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses ovan.
  • Åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.