8 Fri passage

Ett dispensbeslut ska inte omfatta ett område som behövs för att mellan strandlinjen och byggnaderna eller anläggningarna säkerställa fri passage för allmänheten och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Detta gäller inte om fri passage är omöjlig med hänsyn till den sökta byggnadens eller anläggningens funktion.

Tänk på att:

Kravet på fri passage gäller utöver kravet på särskilt skäl och kravet på förenlighet med strandskyddets syften.

  • Om du ska bevilja strandskyddsdispens efter att ha gått igenom alla steg i processen ska du alltså försäkra dig om att dispensbeslutet säkerställer fri passage. I webbutbildningen finns exempel på olika sätt att göra detta, t.ex. utifrån terrängförhållandena.
  • Om du däremot kommit fram till att kravet på fri passage inte gäller p.g.a. den sökta byggnaden eller anläggningens funktion, behöver fri passage inte säkerställas i beslutet.

Fortsätt prövningen!