6 Finns det särskilt skäl för strandskyddsdispens?

Samtidigt som du prövar om det finns särskilda skäl ska du ha proportionalitetsprincipen i åtanke. 7 kap. 25 § MB innebär att vid prövning om ett särskilt skäl föreligger ska det göras en intresseavvägning där även hänsyn tas till enskilda intressen (prop. 2008/09:119 s. 104).

Avser ansökan en plats inom LIS-område?