11 Beslut

Om du gått igenom hela denna guide utan att, utifrån dina egna bedömningar, uppmanats att avvisa, avskriva eller avslå ansökan så har du antagligen kommit fram till att du ska bevilja dispens.

Använd gärna Strandskyddsdelegationens beslutsmall. Den innehåller goda råd för utformningen av beslutet.

Gör så här

  1. Skriv först ut dokumentet Beslutsmall med hjälptexter och exempel att använda som kunskapskälla. Det innehåller hjälp med lagens formaliakrav, exempel, skrivtips och alternativa formuleringar för t.ex. avslag, avvisning och tidsbegränsning av dispens.
  2. Dokumentet Beslutsmall att skriva i är rensat från hjälptexter och denna använder du för att skriva i för ett verkligt ärende.

Användartips

  • I kursiv stil och i fotnötter finns instruktioner och förklaringar. Dessa tas förstås bort när du använder mallen för att skriva ett beslut.
  • Bakom tecknet / finns alternativa formuleringsförslag.
  • [I klamrar finns utrymme för att fylla i specifika uppgifter.]
  • Markera flik för att radera hjälptext.

Mallar för att skriva, inte för att bedöma

Mallarna innehåller förslag till formuleringar men är inte tänkt att användas som hjälpmedel för vilken utgång ett ärende ska få. När det gäller bedömningsfrågor i sak hänvisar vi istället till Strandskyddsdelegationens webbutbildningar och webbseminarier. Varje situation är unik. Mallarna kan aldrig ersätta dina bedömningar i det enskilda fallet. Lägg mest kraft på beslutsmeningarna och motiveringen.