5 Är platsen detaljplanerad?

Ligger den aktuella platsen inom detaljplanerat område eller gäller områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen?