4 Är den sökta åtgärden undantagen från förbuden?

Även om du kommit fram till att den sökta åtgärden är förbjuden enligt huvudregeln i 7 kap. 15 § MB kan det finnas undantag från förbudet. Dessa undantag finns i 7 kap. 16-17 § MB.

Är det fråga om någon av följande åtgärder som är undantagna från förbudet (7 kap. 16 § MB)?

  • Byggnader, anläggningar, anordningar eller åtgärder som inte avser att tillgodose bostadsändamål,
    • om de behövs för jordbruket, fisket, skogsbruket eller renskötseln och
    • de för sin funktion måste finnas eller vidtas inom strandskyddsområdet.
  • Verksamheter eller åtgärder som har tillåtits av regeringen.
  • Verksamheter eller åtgärder som omfattas av ett tillstånd enligt miljöbalken eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken.
  • Byggande av allmän väg enligt en fastställd vägplan enligt väglagen.
  • Byggande av en allmän järnväg enligt en fastställd järnvägsplan enligt lagen om byggande av järnväg.